• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Prawo mieszkaniowe

 • Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych,
 • Kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych,
 • Kompleksowa obsługa deweloperów,
 • Projektu uchwał dla wspólnot mieszkaniowych,
 • Projekty statutów dla spółdzielni mieszkaniowych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Prawo lokalowe,
 • Lokale mieszkalne i lokale usługowe,
 • Postępowania sądowe w sprawach dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady,
 • Postępowania sądowe w sprawach dochodzenia roszczeń za niewłaściwe wykonanie umów,
 • Reprezentacja przed sądami cywilnymi i sądami administracyjnymi wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Reprezentacja wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w negocjacjach i polubownych rokowaniach.

pytania i odpowiedzi

Pytanie:

W częściach wspólnych nieruchomości pojawiły się wady i usterki (wady fizyczne). Wspólnota mieszkaniowa chce dochodzić od dewelopera odszkodowania w związku z powstałymi wadami i usterkami w częściach wspólnych. Kto powinien być stroną Powodową w takim procesie cywilnym? I czy dopuszczalne jest przelanie przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej uprawnień przysługujących mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej?

Odpowiedź:

Stroną powodową może być w przedmiotowych sprawach wspólnota mieszkaniowa, jednak uprzednio musi nastąpić w formie umowy przelewu (cesji) przeniesienie uprawnień przysługujących danemu nabywcy lokalu mieszkalnego na wspólnotę mieszkanową.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dnia 29 stycznia 2014 (III CZP 84/13) „właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólne”.Uznanie pod

miotowego statusu wspólnoty mieszkaniowej i jej prawa do posiadania własnego majątku nakazuje przyjąć, że może ona nabyć w drodze umowy cesji od właściciela lokalu przysługujące mu wobec sprzedawcy uprawnienia związane z wadami nieruchomości wspólnej.

Właściciel lokalu może uznać, że przelanie przysługujących mu uprawnień na wspólnotę mieszkaniowa zapewni mu właściwą ochronę jego interesów i wpłynie na zakres obciążających go kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Należy więc stwierdzić, że uznanie dopuszczalności przejścia uprawnień właścicieli lokali w zakres zarządu wspólnoty mieszkaniowej umożliwia harmonijne rozwiązanie nietypowego splotu interesów indywidualnych i grupowych. Stanowisko to nie pozostaje w kolizji z koncepcją ograniczonej zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej, nie oznacza bowiem akceptacji możliwości nabycia przez wspólnotę mieszkaniową takich roszczeń przysługujących właścicielom lokali, które nie wykazują związku funkcjonalnego z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

Kancelaria Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicz świadczy kompleksową pomoc i usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i reprezentacji przed sądami cywilnymi w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi za wady (wady fizyczne) części wspólnych nieruchomości.

Kancelaria Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicz sporządza także opinie prawne i ekspertyzy dotyczące skuteczności dokonywanych cesji roszczeń (umów cesji roszczeń i wierzytelności), hipotetycznych szans na uzyskanie odszkodowań oraz możliwości wyegzekwowania napraw części wspólnych od deweloperów. Kancelaria reprezentuje także deweloperów w wyżej wymienionych sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi.