• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Grupy dedykowane

Szkolenia prowadzone przez radcę prawnego dr Jonatana Hasiewicz umożliwiają poszerzenie już dotychczas posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania ruchem na drogach, ale również dają możliwość szerszego spojrzenia na tematykę organizacji ruchu drogowego. Podobnie w przypadku szkoleń z zakresu Prawa Budowlanego szkolenia umożliwiają podejmowanie trafniejszych decyzji przez inwestorów, wykonawców robót oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej.

1)  Szkolenia z zakresu zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego, ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Grupy dedykowane:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

2) Szkolenia z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisów regulujących proces inwestycyjny.

Grupy dedykowane:

 • Architekci,
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego,
 • Inwestorzy,
 • Wykonawcy robót,
 • Deweloperzy inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych,
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe,
 • Organizatorzy procesu inwestycyjnego,
 • Gestorzy sieci cieplnych, energetycznych, gazowych i wodnych,
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • Kierownicy Robót,
 • Kierownicy Budowy,
 • Inżynierowie budownictwa.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są podmioty aktywnie zaangażowane w proces inwestycyjny, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej podczas prowadzenia uzgodnień administracyjnoprawnych oraz w trakcie realizacji inwestycji w terenie.