• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Drogi publiczne

 • Decyzje lokalizacyjne
  • Obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogi publicznej,
  • Obiekty budowlane.
  • urządzenia obce w pasie drogi publicznej,
  • zjazdy zwykłe, techniczne i awaryjne do nieruchomości.
 • Decyzje na zajęcie pasa drogowego,
  • Roboty drogowe,
  • Prace w pasie drogi publicznej,
  • Targowiska,
  • Stoiska handlowe,
  • Kiosk handlowy,
  • Sezonowe ogródki gastronomiczne,
  • Całoroczne ogródki gastronomiczne
 • Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
 • Awaryjne zajęcie pasa drogowego,
 • Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 • Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 • Infrastruktura na drogach publicznych,
 • Wnioski w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 • Postępowania w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 • Odwołania i skargi w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 • Roboty w pasie drogi publicznej.
 • Odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządców dróg publicznych:
  • w sprawie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
  • w sprawie nałożonej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  • w sprawie nałożonej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajęcia pasa drogowego,
  • w sprawie nałożonej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego na obszarze większym niż wynikającym z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
  • w sprawie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego, awaryjnego lub technicznego,
  • w sprawie odmowy zezwolenia na przebudowę zjazdu zwykłego, awaryjnego lub technicznego.
 • reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) daje duże możliwości w zakresie zagospodarowania i wykorzystania działek o nieustalonej własności, gdyż z chwilą wydania tej decyzji działki takie przechodzą na własność właściwej jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa. Stanowi to duże ułatwienie w realizacji inwestycji drogowych, ale także stanowi „furtkę” do rozwiązania problematycznych spraw nieruchomościowych przez inwestorów niepublicznych. Kto może być wnioskodawcą w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)? Czy musi być nim zawsze zarządca drogi publicznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wnioskodawcą musi być właściwy zarządca drogi publicznej. Nie oznacza to jednak, iż zarządca drogi publicznej w drodze porozumienia nie może udzielić danemu inwestorowi stosownego pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. W praktyce spotyka się bardzo często przypadki w których właśnie w imieniu zarządcy drogi publicznej zostaje złożony stosowny wniosek o wydanie decyzji zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wystarczy że dana przebudowa drogi objęta wnioskiem ZRID będzie obejmowała jedynie fragment drogi publicznej (może być to równie dobrze chodnik, deptak, część jezdni, cała jezdnia na niewielkim odcinku).

 

Nie zmienia to faktu, iż wniosek taki powinien zawierać komplet dokumentów wymaganych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;

          2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

          3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

          3a) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

          3b) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;

          4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

          5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem

          7a) audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego,

          7b) uzasadnienie zarządcy drogi;

          8) opinie (opinie zarządu województwa, powiatu, wójta, itp.; opinie innych organów administracji publicznej).

          9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (pozwolenie wodnoprawne, decyzja „środowiskowa”).

 

Dzięki wystąpieniu o decyzję zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) można uniknąć problematycznych kwestii związanych z ustaleniem właścicieli działek i procedur związanych z zasiedzeniem nieruchomości posiadających status nieruchomości o nieustalonej własności.

 

Kancelaria Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicz świadczy kompleksową pomoc i usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i sporządzania wniosków o uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Prowadzi także postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne (WSA, NSA) w przypadkach odwołań i skarg na decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Reprezentuje inwestorów, zarządców dróg publicznych oraz prywatne podmioty wobec których były kierowane zawiadomienia w sprawie wydania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Pytanie:

Złożyłem wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej/decyzji na zajęcie pasa drogowego. Zarządca drogi publicznej wymaga ode mnie przedstawienia uzasadnienia zawierającego wskazanie „szczególnie uzasadnionych okoliczności” w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (art. 39 i art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych) dla lokalizacji obiektu budowlanego/obiektu infrastruktury/stoiska handlowego/ogródka gastronomicznego/kiosku handlowego zajęcia pasa drogowego. W jaki sposób sporządzić takie uzasadnienia i czy brak takiego uzasadnienia może skutkować odmową wydania decyzji lokalizacyjnej/decyzji na zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Brak uzasadnienia zawierającego wskazanie „szczególnie uzasadnionych okoliczności” w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (art. 39 i art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych) może skutkować odmową wydania decyzji lokalizacyjnej lub decyzji na zajęcie pasa drogowego przez zarządcę drogi publicznej. Co do zasady drogi publicznej są przeznaczone dla publicznego użytku. Umożliwienie szczególnego wykorzystania w indywidualnych celach pasa drogowego (poprzez wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego) stanowi wyjątek od zasady powszechności dostępu do dróg publicznych.

Zgodnie z nowelizacją art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (nowelizacja z września 2015 roku, wejście w życie w listopadzie 2015 roku) „ciężar dowodu” w zakresie wskazania „szczególnie uzasadnionych okoliczności” dla lokalizacji danego obiektu w pasie drogi publicznej spoczywa na wnioskodawcy. Tym samym zarządcy dróg publicznych w całej Polsce od stycznia 2016 roku wymagają od wnioskodawców przedstawienia pisemnego uzasadnienia „szczególnie uzasadnionych okoliczności” dla lokalizacji danego obiektu w pasie drogi publicznej wraz ze stosownym wnioskiem.

 

Pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych
i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że zachodzą „szczególnie uzasadnione okoliczności” w rozumieniu art. 39 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych dotyczy lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Zgodnie z linią orzecznictwa sądów administracyjnych termin "szczególnie uzasadnionych okoliczności" jest terminem "bliżej niedookreślonym", co powoduje iż każdorazowo zarządca drogi publicznej jest zobowiązany do oceny czy zajęcie pasa drogowego będzie dopuszczalne. Tym samym niezwykle istotne jest dobre i precyzyjne sporządzenie pisemnego uzasadnienia wskazującego na spełnienie „szczególnie uzasadnionych okoliczności” na lokalizację obiektu w pasie drogi publicznej.

 

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2012 roku (sygn. akt. II GSK 1547/11), który ma zastosowanie w przedmiotowych sprawach ocena w zakresie tego czy zarządca drogi publicznej wyrazi zgodę na umieszczenie/lokalizację obiektu jest uzależniona od trafności argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę w pisemnym uzasadnieniu wniosku.

 

Kancelaria Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicz świadczy kompleksową pomoc i usługi w zakresie sporządzenia pisemnego uzasadnienia wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że zachodzą „szczególnie uzasadnione okoliczności” w rozumieniu art. 39 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych na lokalizację/umieszczenie obiektu w pasie drogi publicznej.