• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Tematy Szkoleń

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Link: Program szkolenia

Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja.

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur wprowadzania organizacji ruchu,
 • Szczegółowa analiza § 12 ust. 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • Zasady wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy wprowadzaniu organizacji ruchu,
 • Rola projektanta organizacji ruchu we wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • Niezgodność zatwierdzonej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w stałej organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w czasowej organizacji ruchu,
 • Egzekwowanie prawidłowego wprowadzenia organizacji ruchu,
 • Tworzenie protokołów kontroli z wprowadzenia organizacji ruchu w terminie 14 dni od daty wprowadzenia organizacji ruchu (zasady, metody, funkcjonalność),
 • Tworzenie protokołów kontroli półrocznej dotyczącej istniejącej organizacji ruchu,
 • Relacje zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem na drodze w przypadku wadliwego wprowadzenia organizacji ruchu,
 • Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu (tworzenia, wykonywania, projektowania). Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjnoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie konkretny wprowadzeń projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Link: Program szkolenia

Organizacja robót w pasie drogowym - zajęcie pasa drogowego, awaryjne zajęcie pasa drogowego i tymczasowa organizacja ruchu.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

Link: Program szkolenia

Zarządzanie drogami w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego i nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe

Opis (wstęp do szkolenia):

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z kwietnia 2017 roku oznacza wielką zmianę dla wszystkich organów administracji publicznej oraz inwestorów publicznych/niepublicznych, których działalność jest regulowana przez tę ustawę. Niezwykle ważna okazuje się dobre zrozumienie nowych procedur w świetle wydania decyzji administracyjnych i w ich rezultacie prowadzenia inwestycji drogowych. Prowadzący szkolenie omawia wpływ nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego na trzy główne akty administracyjne mając wpływ na realizacji inwestycji drogowych: na decyzje lokalizacyjne, na decyzje na zajęcie pasa drogowego i na decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych. Zmiany są także omawiane w kontekście zarządzania ruchem na drogach publicznych. Niezwykle przydatne może okazać się zrozumienie instytucji milczącego załatwienia sprawy oraz trybu uproszczonego w nowym postępowaniu administracyjnym.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie nowych trybów załatwiania spraw administracyjnych w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego z kwietnia 2017 roku:
  • Mediacja w postępowaniu administracyjnym,
  • Milczące załatwienie sprawy,
  • Postępowanie uproszczone,
  • Nowe administracyjne kary pieniężne.
 • Problematyka ostateczności decyzji administracyjnych w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Problematyka prawomocności decyzji administracyjnych w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Zrozumienie procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego – zarys ogólny w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Zrozumienie procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych na lokalizację obiektu w przestrzeni drogi publicznej (decyzja lokalizacyjna) - zarys ogólny w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Relacje inwestor-wykonawca robót-organ administracji publicznej przy realizacji inwestycji w pasie drogi publicznej,
 • Zrozumienie procedur uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - zarys ogólny w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Zrozumienie procedur uzyskiwania zatwierdzenia projektu stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu - zarys ogólny w świetle nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów na linii organ administracji publicznej-projektant, organ administracji publicznej-wnioskodawca
 • Rola uznaniowości i luzów decyzyjnych organów administracji publicznej (uznanie administracyjne),
 • Terminy i sposób załatwiania spraw w świetle nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z kwietnia 2017 roku,
 • Procedury odwoławcze.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki.

Link: Program szkolenia

Nowelizacja warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – prawo, projektowanie i praktyka stosowania

Propozycja całodniowego programu szkolenia (1 dzień)

Czas trwania: 5 – 7 godzin (w zależności od wielkości grupy; z krótkimi przerwami)

Podstawa prawna:
1)    ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca ustawę o drogach publicznych i ustawę Prawo o ruchu drogowym),
2)    ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (w wersji znowelizowanej od 21 września 2022 roku), 
3)    ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (w wersji znowelizowanej od 21 września 2022 roku),
4)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Grupa dedykowana:
•    Projektanci budownictwa drogowego,
•    Inżynierowie drogownictwa,
•    Inżynierowie konstruktorzy,
•    Inżynierowie ruchu drogowego,
•    Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
•    Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
•    Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Starostwa Powiatowe,
•    Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Urzędy Wojewódzkie,
•    Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury,
•    Pracownicy wykonawców robót drogowych,
•    Inwestorzy inwestycji drogowych,
•    Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

Cel szkolenia:

•    Zrozumienie nowych pojęć ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym,
•    Zmiany w zarządzaniu drogami i zarządzaniu ruchem drogowym po 21 września 2022 roku,
•    Zrozumienie nowych przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych wprowadzonych 21 września 2022 roku,
•    Zasady praktycznego stosowania nowego rozporządzenia techniczno-budowlanego,
•    Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 21 września 2022 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
•    Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
•    Rola projektanta budownictwa drogowego,
•    Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
•    Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych rozporządzenia obowiązującego od 21 września 2022 roku,
•    Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
•    Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
•    Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
•    Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 21 września 2022 roku.

Szkolenie określa wpływ zmian na pracę zarządców dróg publicznych oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć (zgłoszenia, pozwolenia na budowę, ZRID). Szkolenie ma pomóc w dobrym zrozumieniu wprowadzonych zmian i powodów dla których zmiany te zostały prowadzone.

Prowadzący szkolenie prowadząc ożywioną dyskusję połączoną z prezentacją ukazuje różnice i zmiany które są wywołane nowelizacją przepisów.

Link : Program szkolenia

Inwestycje w pasie drogi publicznej - prawo i praktyka

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie istoty problemu granic pasa drogi publicznej w inwestycjach drogowych,
 • Poznanie wszelkich regulacji prawnych (ustawy, rozporządzenia i inne akty wykonawcze) w zakresie realizacji inwestycji w pasie drogi publicznej,
 • Określenie możliwych inwestorów w pasie drogi publicznej,
 • Realizacja inwestycji niepublicznej (prywatnej) w pasie drogi publicznej – procedury i praktyka,
 • Poznanie etapów inwestycji niepublicznej w pasie drogi publicznej,
 • Poznanie zasad inwestycji zarządcy drogi w pasie drogi publicznej,
 • Zrozumienie zasad realizacji inwestycji zarządcy drogi publicznej w pasie drogi publicznej w trybie specustawy drogowej („specustawa” drogowa: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; decyzje ZRID),
 • Terminy uzyskiwania decyzji ZRID,
 • Procedura uzyskiwania decyzji ZRID,
 • Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID,
 • Skutki kumulacji kilku postępowania administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID,
 • Sposób i zasady finansowania inwestycji w pasie drogi publicznej (z uwzględnieniem „specustawy” drogowej).

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki poszczególnych inwestycji prywatnych i publicznych w pasie drogi publicznej. Wykładowca zwraca szczególną uwagę na procedurę oraz sposoby uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy” drogowej (ZRID).

Link: Program szkolenia

Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na szczególne wykorzystanie dróg publicznych.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu,
  • specyfika biegów,
  • specyfika imprez rowerowych,
  • specyfika wystaw w pasie drogi publicznej,
  • specyfika planów filmowych,
  • specyfika koncertów,
  • specyfika zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i inne imprezy,
  • specyfika studia telewizyjnego w pasie drogi publicznej.
 • Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych w projekcie czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych),
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy (art. 65 - 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym),
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z odbyciem imprezy masowej.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych) i decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy.

Link: Program szkolenia

Decyzje lokalizacyjne i decyzje na zajęcie pasa drogowego. Stała i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej.

Czas trwania: szkolenie dwudniowe (2 dni)

Dzień 1: Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowane, prawo i praktyka.

Dzień 2: Projekty czasowej organizacji ruchu i decyzja na zajęcie pasa drogowego – procedury, projektowane, prawo i praktyka.

 • SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY OD 01 LIPCA 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach.
 • SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY OD 01 STYCZNIA 2016 roku w ustawie o drogach publicznych.
 • SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY OD 25 MARCA 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Link: Program szkolenia

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu – stała i tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, teoria i praktyka.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu – stała i tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, teoria i praktyka.

Dzień 1: Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i tymczasowa organizacja ruchu. Procedury, prawo, teoria i praktyka.

Dzień 2: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zagadnienia szczegółowe (z uwzględnieniem projektowania organizacji ruchu). Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (procedury, uzyskiwanie, praktyka). 

1) SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY OD 01 LIPCA 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach.

2) SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY OD 01 STYCZNIA 2016 roku w ustawie o drogach publicznych.

3) SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY OD 25 MARCA 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego.

Czas trwania: szkolenie dwudniowe (2 dni)

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Projektanci obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

Dużą korzyść odniosą pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje zezwalające na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Cel szkolenia:

 • Wpływ organizacji ruchu drogowego na wypadki drogowe,
 • Wpływ organizacji ruchu drogowego na wykroczenia drogowe,
 • Przestępstwa w ruchu drogowym w kontekście ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – prawo a praktyka,
 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

Link: Program szkolenia

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie STAŁEJ organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu,
 • Zasady wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem stałej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów stałej organizacji ruchu),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w projektowaniu stałej organizacji ruchu,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w projektowaniu stałej organizacji ruchu,
 • Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w projektowaniu stałej organizacji ruchu,
 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu,
 • Niezgodność zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • Odpowiedzialność zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu,
 • Egzekwowanie prawidłowego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjnoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

Nadrzędny cel szkolenia: SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI POWSTAJĄCYCH PRZY PROJEKTOWANIU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU WYNIKAJĄCYCH Z NIEŚCISŁOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie konkretnych przypadków projektów stałej organizacji ruchu.

Link: Program szkolenia

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów CZASOWEJ organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem CZASOWEJ organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów czasowej organizacji ruchu),
 • Analiza konkretnych przypadków projektowania czasowej organizacji ruchu,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w projektowaniu czasowej organizacji ruchu,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w projektowaniu czasowej organizacji ruchu,
 • Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu,
 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Dylematy w zakresie właściwej kwalifikacji projektu organizacji ruchu – czasowy czy uproszczony,
 • Niezgodność zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • Odpowiedzialność zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu – analiza przykładów z praktyki, analiza przypadków sądowych, formułowanie zaleceń dla zarządców dróg,
 • Egzekwowanie prawidłowego zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjnoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

Nadrzędny cel szkolenia: SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI POWSTAJĄCYCH PRZY PROJEKTOWANIU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU WYNIKAJĄCYCH Z NIEŚCISŁOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów czasowej organizacji ruchu.

Link: Program szkolenia

Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Podstawa prawna:

 1. ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) – z uwzględnieniem zmian z 21 września 2022 roku.
 2. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) – z uwzględnieniem zmian z 21 września 2022 roku, 01 stycznia 2020 roku i 25 października 2019 roku,
 3. ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) – z uwzględnieniem zmian od 01 lipca 2016 roku.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 z późn. zm.) -  uwzględnieniem zmian od 25 marca 2015 roku.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie konstruktorzy,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg gminnych wewnętrznych,
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – Starostwa Powiatowe,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – Urzędy Wojewódzkie,
 • Firmy budowlane,
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wydają zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje lokalizacyjne na umieszczanie urządzeń w pasie drogi publicznej.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  • nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
  • umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
  • zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego,
  • przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
  • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku w kontekście zajęcia pasa drogowego,
 • Zrozumienie zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawach awaryjnych zajęć pasa drogowego po 01 stycznia 2020 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Modelowe zasady zajmowania pasa drogowego,
 • Odwołania od zajęć pasa drogowego.

Nadrzędny cel szkolenia: 

SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI POWSTAJĄCYCH PRZY ZAJMOWANIU PASA DROGOWEGO.

Szkolenie określa wpływ tych zmian na pracę zarządcy drogi publicznej oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć. Szkolenie ma pomóc w dobrym zrozumieniu wprowadzonych zmian i powodów dla których zmiany te zostały prowadzone.

Szkolnie ma pomóc w prawidłowym:

 • pozyskiwaniu decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
 • prowadzeniu procedury związanej z pozyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego:
  • na czas robót,
  • na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
  • na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z ruchem drogowym,
  • w innych celach,
 • zrozumieniu procedur odwoławczych do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Prowadzący szkolenie prowadząc ożywioną dyskusję połączoną z prezentacją ukazuje różnice i zmiany które są wywołane nowelizacją przepisów.

Link: Program szkolenia

Organizacja ruchu drogowego – zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu, inicjatorzy i ewidencja organizacji ruchu drogowego.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
 • Pracownicy Policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji Wydziału Ruchu Drogowego,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Wykonawcy robót drogowych,
 • Koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad,
 • Firmy utrzymaniowe (prace utrzymaniowe w pasie drogi publicznej),
 • Podwykonawcy robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Adresatami szkolenia są w szczególności pracownicy zarządów dróg, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, którzy UKOŃCZYLI INNE SZKOLENIA z organizacji ruchu drogowego I OCZEKUJĄ NOWEJ SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY z zakresu organizacji ruchu drogowego i procedur z tym związanych.

Cel szkolenia:
 • Zrozumienie zasad inicjowania zmian w organizacji ruchu – dwa katalogi podmiotów uprawnionych do zainicjowania zmian w organizacji ruchu.
 • Rozumienie pojęcia organizacji ruchu drogowego – geometria, zakres dostępu do drogi, zasady umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu,
 • Umiejętność oceny projekt organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego,
 • Umiejętność prawidłowego wydawania opinii do geometrii przez organy zarządzające ruchem na drogach,
 • Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w zmianach organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad zatwierdzania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – zagadnienia zaawansowane,
 • Nadzór w zarządzaniu ruchem na drogach – akty nadzoru i ocena organizacji ruchu:
  • Umiejętność reakcji na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
  • Umiejętność dokonywania ocen organizacji ruchu,
  • Rola i skutek wydanego aktu nadzoru przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
 • Najczęstsze błędy w ewidencjach zatwierdzanych organizacji ruchu drogowego,
 • Rozumienie pojęć terminu na wprowadzenie organizacji ruchu i rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu.
 • Umiejętność rekcji w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego – analiza najczęstszych przypadków,
 • Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu,
 • Wymuszanie zmian w organizacji ruchu przez kolejowe jednostki organizacyjne (PKP) i zasady reagowania na zmiany.
UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

 

Nadrzędny cel szkolenia: SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI WYNIKAJĄCYCH Z NIEŚCISŁOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów  stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu.

Link: Program szkolenia

Warunki techniczne dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów. Aspekty prawne, proceduralne, techniczne i projektowe.

Czas trwania: 5 – 7 godzin (w zależności od wielkości grupy; z krótkimi przerwami)

Podstawa prawna:
1)    ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca ustawę o drogach publicznych i ustawę Prawo o ruchu drogowym),
2)    ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (w wersji znowelizowanej od 21 września 2022 roku), 
3)    ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (w wersji znowelizowanej od 21 września 2022 roku),
4)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
5)    Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach z dnia 15 grudnia 2022 roku numer WR-D-33.

Grupa dedykowana:
•    Projektanci budownictwa drogowego,
•    Inżynierowie drogownictwa,
•    Inżynierowie konstruktorzy,
•    Inżynierowie ruchu drogowego,
•    Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
•    Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
•    Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Starostwa Powiatowe,
•    Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Urzędy Wojewódzkie,
•    Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury,
•    Pracownicy wykonawców robót drogowych,
•    Inwestorzy inwestycji drogowych,
•    Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

Cel szkolenia:

•    Projektowanie zjazdów zwykłych, technicznych i awaryjnych,
•    Projektowanie skrzyżowań drogowych według nowych regulacji prawnych (skrzyżowania zwykle, skanalizowane, ronda, nowy typy rond – rondo hantla, rondo tornado, rondo częściowo turbinowe),
•    Projektowanie węzłów typu karo i nowych węzłów modyfikowanych,
•    Zrozumienie nowych pojęć ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym,
•    Zmiany w zarządzaniu drogami i zarządzaniu ruchem drogowym po 21 września 2022 roku,
•    Zrozumienie nowych przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych wprowadzonych 21 września 2022 roku,
•    Zasady praktycznego stosowania nowego rozporządzenia techniczno-budowlanego,
•    Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 21 września 2022 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
•    Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
•    Rola projektanta budownictwa drogowego,
•    Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
•    Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych rozporządzenia obowiązującego od 21 września 2022 roku,
•    Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
•    Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
•    Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
•    Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 21 września 2022 roku.
 

Link: Program szkolenia

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – prawo, procedury i praktyka.

Czas trwania: 7 – 8 godzin (w zależności od wielkości grupy; z krótkimi przerwami)

Podstawa prawna:
1)    ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID),
2)    ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (w wersji znowelizowanej od 21 września 2022 roku), 
3)    ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (w wersji znowelizowanej od 21 września 2022 roku),
4)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Grupa dedykowana:
•    Projektanci budownictwa drogowego,
•    Inżynierowie drogownictwa,
•    Inżynierowie konstruktorzy,
•    Inżynierowie ruchu drogowego,
•    Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
•    Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
•    Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Starostwa Powiatowe,
•    Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Urzędy Wojewódzkie,
•    Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury,
•    Pracownicy wykonawców robót drogowych,
•    Inwestorzy inwestycji drogowych,
•    Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie specustawy drogowej ZRID o przebudowę lub budowę nowej drogi publicznej.

Cel szkolenia:

•    Projektowanie rozwiązań drogowych w trybie specustawy drogowej (ZRID),
•    Procedury specustawy drogowej ZRID,
•    Uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
•    Relacje pozwolenia na budowę do procedury ZRID,
•    Tryby odwoławcze od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
•    Problematyka rygoru natychmiastowej wykonalności w procedurze uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
•    Problematyka decyzji ostatecznej w procedurze uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
•    Odszkodowania w procedurze zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
•    Wywłaszczenia nieruchomości w procedurze zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
•    Rola projektanta drogowego w procedurze uzyskiwania zezwalania na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
•    Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
•    Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
•    Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych w procedurze ZRID,
•    Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 21 września 2022 roku.

Link: Program szkolenia