• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Systemy zarządzania ruchem na drogach

Poniższa tabela prezentuje różnice i specyfikę zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) i Republice Federalnej Niemiec (RFN).

Szczegółowy opis przedstawianych systemów zarządzania ruchem na drogach oraz poszczególnych elementów tabeli już wkrótce w pozycji „Analiza porównawcza organizacji ruchu drogowego w wybranych krajach świata” (przewidywana data publikacji: 2020/2021 rok).

 

Polska

USA (STAN NEW JERSEY)

RFN (KRAJ ZWIĄZKOWY HESJA)

Zarządzający ruchem

Organy monokratyczne przyporządkowane do kategorii dróg

Organy kolegialne lub monokratyczne przyporządkowane terytorialnie
(obszarowo)

Organy monokratyczne przyporządkowane według mieszanych kryteriów
(terytorialnie, wg kategorii dróg, wg innych kryteriów)

Przyporządkowanie zarządzania ruchem do dziedziny prawa

Prawo Administracyjne
(administrowanie)

Czynności prawotwórcze 
(z elementami administrowania)

Prawo Administracyjne 
(administrowanie)

Akt prawny za pomoca którego zarządza się ruchem

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

Czynności prawotwórcze
(z elementami administrowania)

Prawo Administracyjne
(administrowanie)

Status prawny aktu zmieniającego organizację ruchu

Niedookreślony
(czynność organizacyjno-techniczna) (akt quasi-normatywny)
• Ryzyko uznania aktów zmieniających organizację ruchu za akty dotknięte nieważnością
• Akt nie wpisuje się w istniejący system źródeł prawa

Akt prawa miejscowego

Akt administracyjny

Forma wyrażania treści normatywnej

Projekt organizacji ruchu na który składa się plan sytuacyjny w określonej skali zawierający miejsce umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Akt zawierający treść języka pisanego

Dopiero po przyjęciu aktu tworzy się plan rozmieszczenia znaków poziomych i pionowych
(Traffic Striping and Signing Plans)

Akt zawierający treść języka pisanego do którego załącza się plan rozmieszcznia znaków
(Regelplan/Verkehrszeichenplan)

Wymagane uprawnienia do sporządzania projektów zmianiających organizację ruchu

Brak wymagań

Posiadanie uprawnień inżynierskich
(inżynier)

Brak wymagań

Procedura zmiany organizacji ruchu

Wieloetapowa procedura „wyjęta“ z obowiązujących przepisów postępowania administracyjnego

Według procedury stanowienia prawa miejscowego

Według regulacji postępowania administracyjnego kraju związkowego opartego na federalnych regulacjach postępowania administracyjnego

Publiczny dostęp do aktów prawnych zmieniających organizację ruchu

Brak jasnych zasad dostępu publicznego

Dostęp na etapie procedury zmiany organizacji ruchu oraz po przyjęciu aktu
(Hearing Procedure lub Public Comments)

Publiczny dostęp do aktu po jego wydaniu przez zarządzającego ruchem
(ogłoszenie w miejscowo właściwy sposób)

Ogłaszanie

• Jedynie poprzez umieszczenie znaku drogowego na drodze
• Brak możliwości weryfikacji legalności znaku
• Konieczność domniemania legalności znaku

Podwójna promulgacja:
• Ogłoszenie aktu prawnego w miejscowo właściwy sposób,
• Umieszczenie znaku drogowego na drodze po ogłoszeniu aktu prawnego stanowiącego podstawę jego umieszczenia.

Podwójna promulgacja:
• Ogłoszenie aktu prawnego w miejscowo właściwy sposób,
• Umieszczenie znaku drogowego na drodze po ogłoszeniu aktu prawnego stanowiącego podstawę jego umieszczenia.

Zaskarżanie zmian organizacji ruchu

Brak jasnych kryteriów odwoływania się i zaskarżania zmian w organizacji ruchu

Każdy może zaskarżać akt prawny zmianiający organizację ruchu naruszający jego prawa i obowiązki

Każdy może zaskarżać akt prawny zmieniający organizację ruchu naruszający jego prawa i obowiązki. Każdy może także odwołać się od umieszczonego znaku drogowego i kwestionować zasadność jego lokalizacji

Polska

Zarządzający ruchem

Organy monokratyczne przyporządkowane do kategorii dróg

Przyporządkowanie zarządzania ruchem do dziedziny prawa

Prawo Administracyjne
(administrowanie)

Akt prawny za pomoca którego zarządza się ruchem

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

Status prawny aktu zmieniającego organizację ruchu

Niedookreślony
(czynność organizacyjno-techniczna) (akt quasi-normatywny)
• Ryzyko uznania aktów zmieniających organizację ruchu za akty dotknięte nieważnością
• Akt nie wpisuje się w istniejący system źródeł prawa

Forma wyrażania treści normatywnej

Projekt organizacji ruchu na który składa się plan sytuacyjny w określonej skali zawierający miejsce umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wymagane uprawnienia do sporządzania projektów zmianiających organizację ruchu

Brak wymagań

Procedura zmiany organizacji ruchu

Wieloetapowa procedura „wyjęta“ z obowiązujących przepisów postępowania administracyjnego

Publiczny dostęp do aktów prawnych zmieniających organizację ruchu

Brak jasnych zasad dostępu publicznego

Ogłaszanie

• Jedynie poprzez umieszczenie znaku drogowego na drodze
• Brak możliwości weryfikacji legalności znaku
• Konieczność domniemania legalności znaku

Zaskarżanie zmian organizacji ruchu

Brak jasnych kryteriów odwoływania się i zaskarżania zmian w organizacji ruchu

USA (STAN NEW JERSEY)

Zarządzający ruchem

Organy kolegialne lub monokratyczne przyporządkowane terytorialnie
(obszarowo)

Przyporządkowanie zarządzania ruchem do dziedziny prawa

Czynności prawotwórcze 
(z elementami administrowania)

Akt prawny za pomoca którego zarządza się ruchem

Czynności prawotwórcze
(z elementami administrowania)

Status prawny aktu zmieniającego organizację ruchu

Akt prawa miejscowego

Forma wyrażania treści normatywnej

Akt zawierający treść języka pisanego

Dopiero po przyjęciu aktu tworzy się plan rozmieszczenia znaków poziomych i pionowych
(Traffic Striping and Signing Plans)

Wymagane uprawnienia do sporządzania projektów zmianiających organizację ruchu

Posiadanie uprawnień inżynierskich
(inżynier)

Procedura zmiany organizacji ruchu

Według procedury stanowienia prawa miejscowego

Publiczny dostęp do aktów prawnych zmieniających organizację ruchu

Dostęp na etapie procedury zmiany organizacji ruchu oraz po przyjęciu aktu
(Hearing Procedure lub Public Comments)

Ogłaszanie

Podwójna promulgacja:
• Ogłoszenie aktu prawnego w miejscowo właściwy sposób,
• Umieszczenie znaku drogowego na drodze po ogłoszeniu aktu prawnego stanowiącego podstawę jego umieszczenia.

Zaskarżanie zmian organizacji ruchu

Każdy może zaskarżać akt prawny zmianiający organizację ruchu naruszający jego prawa i obowiązki

RFN (KRAJ ZWIĄZKOWY HESJA)

Zarządzający ruchem

Organy monokratyczne przyporządkowane według mieszanych kryteriów
(terytorialnie, wg kategorii dróg, wg innych kryteriów)

Przyporządkowanie zarządzania ruchem do dziedziny prawa

Prawo Administracyjne 
(administrowanie)

Akt prawny za pomoca którego zarządza się ruchem

Prawo Administracyjne
(administrowanie)

Status prawny aktu zmieniającego organizację ruchu

Akt administracyjny

Forma wyrażania treści normatywnej

Akt zawierający treść języka pisanego do którego załącza się plan rozmieszcznia znaków
(Regelplan/Verkehrszeichenplan)

Wymagane uprawnienia do sporządzania projektów zmianiających organizację ruchu

Brak wymagań

Procedura zmiany organizacji ruchu

Według regulacji postępowania administracyjnego kraju związkowego opartego na federalnych regulacjach postępowania administracyjnego

Publiczny dostęp do aktów prawnych zmieniających organizację ruchu

Publiczny dostęp do aktu po jego wydaniu przez zarządzającego ruchem
(ogłoszenie w miejscowo właściwy sposób)

Ogłaszanie

Podwójna promulgacja:
• Ogłoszenie aktu prawnego w miejscowo właściwy sposób,
• Umieszczenie znaku drogowego na drodze po ogłoszeniu aktu prawnego stanowiącego podstawę jego umieszczenia.

Zaskarżanie zmian organizacji ruchu

Każdy może zaskarżać akt prawny zmieniający organizację ruchu naruszający jego prawa i obowiązki. Każdy może także odwołać się od umieszczonego znaku drogowego i kwestionować zasadność jego lokalizacji