• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Publikacje naukowe

Radca prawny dr Jonatan Hasiewicz jest autorem wielu publikacji naukowych. W szczególności na uwagę zasługują następujące pozycje książkowe:

  • komentarz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem pod nazwą ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM. Komentarz. (Warszawa, 2020 rok, 321 str.).
  • monografia pod nazwą System zarządzania ruchem na drogach w Polsce. (Warszawa, 2016 rok, 363 str.).

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM. Komentarz.

Pozycja stanowi pierwszy komentarz praktyczny do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Do chwili wydania niniejszego komentarza nikt w Polsce nie podjął się szczegółowego skomentowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia.

Powodem braku podjęcia takich działań jest specyfika zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego. 

Autor niniejszego komentarza każdego roku jest osobiście projektantem 150–250 zmian w organizacji ruchu na drogach w Polsce. W swojej 15-letniej praktyce występuje w wielu rolach: projektanta organizacji ruchu, podmiotu obsługującego zarządców dróg, Policję i organy zarządzające ruchem na drogach. Występuje także w roli profesjonalnego pełnomocnika przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu organizacji ruchu drogowego i obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonych przed sądami karnymi w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym (wypadki drogowe). Autor prowadzi także każdego  roku 50–70 szkoleń dla projektantów organizacji ruchu, pracowników zarządów dróg, Policji, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach. Daje to możliwość zetknięcia się z rzeczywistymi problemami generowanymi przez regulacje rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Opracowanie zawiera wiele schematów i tabel objaśniających rozumienie istotnych pojęć pojawiających się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
Przygotowane zostały też specjalne wzory druków (pism), odpowiadające działaniom podejmowanym przez zarządców dróg, Policję i organ zarządzający ruchem na drodze. Komentarz został tak skonstruowany, że przy danym omawianym przepisie pojawia się adekwatne orzecznictwo sądowe, niezbędny schemat albo tabela oraz gotowy do zastosowania wzór druku (pisma).

Wprowadzenie: Link

Spis treści: Link

Link bezpośredni do sklepu internetowego: profinfo.pl

Stan prawny: 01 kwietnia 2020 roku.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., ISBN 978-83-8187-681-0, maj 2020 r.

Ilość stron: 321 stron.

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce.

Wydawnictwo C. H. Beck. Monografie prawnicze, grudzień 2016 r.

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce jest pierwszą pozycją traktująca w sposób kompleksowy problematykę zarządzania ruchem na drogach ze szczególnym uwzględnieniem projektów organizacji ruchu. Monografia jest nieocenioną pomocą w zrozumieniu zawiłości procedur zmiany organizacji ruchu, zasad projektowania organizacji ruchu, opiniowania organizacji ruchu, zatwierdzania organizacji ruchu, wprowadzania organizacji ruchu, nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach oraz sądowej kontroli organizacji ruchu drogowego. Połączenie wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia praktycznego umożliwiło autorowi sięgnięcie poza ramy litery prawa i spojrzenie na sprawę pod kątem praktyki administracyjnej poszczególnych organów zarządzających ruchem na drogach w Polsce. Pozycja stanowi swoiste kompendium wiedzy dla zarządców dróg publicznych, organów zarządzających ruchem na drogach, projektantów organizacji ruchu, inżynierów ruchu drogowego, inżynierów drogownictwa, wykonawców robót drogowych, organizatorów imprez na drogach publicznych, wnioskodawców w sprawie zmian w organizacji ruchu, a także funkcjonariuszy Straży Gminnych (Miejskich) i Policji.

Książka stanowi także pomoc przy interpretacji wypadków drogowych, przestępstw w ruchu drogowym i wykroczeń w ruchu drogowym.

Wprowadzenie: Link

Spis treści: Link

Link bezpośredni do sklepu internetowego: ksiegarnia.beck.pl

Stan prawny: 01 listopada 2016 roku.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C. H. Beck. Monografie prawnicze, ISBN 978-83-255-8910-3, grudzień 2016 r.

Ilość stron: 363 stron.

Kompleksowe oznakowanie obiektu stacji paliw w ciągu dróg publicznych. Problematyka znaku drogowego D – 23.

Magazyn Branżowy Na Stacji Paliw. Nr 3-4, lipiec-wrzesień 2016 r.

Artykuł traktuje o problematyce oznakowania obiektów stacji paliw i innych miejsc obsługi podróżnych w ciągach dróg publicznych. Artykuł zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach w świetle powstawania nowych dróg ekspresowych i autostrad, które niejednokrotnie odcinają stacje paliw od bezpośredniego dostępu do drogi o charakterze tranzytowym.

Problemy prawne projektowania organizacji ruchu drogowego. O tym, kto naprawdę ustawia znaki drogowe i jaki ma to wpływ na wykonywaną kontrolę ruchu drogowego.

Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. Nr 6/2014, czerwiec 2014 r.

W artykule wskazano, kto w Polsce odpowiada za umieszczanie na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także, w jaki sposób się to odbywa. Artykuł wskazuje, iż duża część zmian w organizacji ruchu na drogach dokonują podmioty niezależne od zarządów dróg i organów zarządzających ruchem na drogach. Wiele zmian organizacji ruchu w Polsce jest skutkiem samowolnych działań osób trzecich. Wykazuje, że obowiązujące przepisy prawne nie umożliwiają koordynacji działań w tym zakresie przez organy zarządzające ruchem na drogach. Artykuł wskazuje jaki to ma wpływ na wykonywanie kontroli ruchu drogowego i karanie sprawców wykroczeń drogowych. Dowodzi, że duża liczba znaków drogowych jest umieszczona na drogach bez odpowiedniej podstawy prawnej. Analiza problemu została przeprowadzona przy skorzystaniu z logiczno-językowej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz własnych badań empirycznych, popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie tworzenia projektów zmian organizacji ruchu.

Cicha rewolucja w strefach płatnego parkowania.

Rzeczpospolita. Dział Prawo - Analizy & Opinie. 02 kwietnia 2014 r.

Artykuł ukazała się po wejściu w życie w dniu 14 lutego 2014 roku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). 

Po dokonanej nowelizacji Pkt 5.2.50 z Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) otrzymał następujące brzmienie:Znak D-44 strefa płatnego parkowania stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego (…). W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2”. 

Powoduje to okoliczność, iż jedynie w miejscach oznaczonych łącznie oznakowaniem pionowym i poziomym może być pobierana opłata za postój pojazdu w strefach płatnego parkowania.

Interpretacja prawna nowych przepisów dokonana przez r. pr. dr Jonatana Hasiewicza została ostatecznie potwierdzona przez sądy administracyjne oraz przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015 roku (sygnatura sprawy II SA/Gd 944/14).
  • Interpretacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju o sygnaturze DTD.II.401.83.2016.TW.1 z dnia 14 kwietnia 2015 roku.

 

Organizacja ruchu drogowego w Polsce. Zagadnienia Administracyjnoprawne.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, marzec 2012 r.

Pozycja Organizacja ruchu drogowego w Polsce określa obowiązki zarządców dróg publicznych i organów zarządzających ruchem na drogach w materii opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu drogowego. Pozycja odnosi się do konkretnych przykładów z praktyki wskazując na istniejące problematyczne kwestie w stworzonym systemie zarządzania ruchem na drogach.

Resztę ukradnij sobie sam… – czyli o realizacjach inwestycji budowlanych i ich rzeczywistej „cenie”.

Nieruchomości C. H. Beck. Dział Prawo. Nr 9/2012, wrzesień 2012 r.

Artykuł opisuje problematykę inwestycji budowlanych oraz komplikacji powstających na etapie realizacji inwestycji. Artykuł wskazuje na praktyczne aspekty prowadzenia procesu inwestycyjnego i na ilość wypadkowych, które mogą powstać w toku realizacji takiej inwestycji. Artykuł wskazuje także na problematykę uzgodnień administracyjnoprawnych (decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o pozwoleniu na budowę, inne decyzje administracyjne).

Umowa o roboty budowlane - aspekty prawne i praktyczne.

Monitor Prawny. Orzecznictwo. Zarządzanie. Nr 5, luty 2012 r.

Artykuł omawia problematykę zawierania umów o robot budowlane. Koncentruje się na istotnych szczegółach, które należy brać pod uwagę przy zawieraniu umów o roboty budowlane z punktu widzenia wykonawcy robót oraz zamawiającego.