• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Opinie prawne

Rodzaje opinii prawnych:

 • Opinie prawne w sprawach wypadków drogowych i ruchu drogowego:
  • ocena odpowiedzialności karnej w wypadku drogowym,
  • ocena ryzyka możliwej kary dla sprawcy wypadku drogowego,
  • ocena możliwości uzyskania odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku drogowym,
  • ocena możliwości przebiegu sprawy karnej w sądzie karnym,
  • ocena możliwości skorzystania z warunkowego umorzenia postepowania karnego wobec sprawcy wypadku drogowego przez podejrzanego/oskarżonego,
  • ocena możliwości uniewinnienia podejrzanego/oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego,
  • analiza przebiegu wypadku drogowego w kontekście obowiązującej organizacji ruchu drogowego,
  • analiza przebiegu wypadku drogowego pod kątem konsekwencji karnych dla jego uczestników (oskarżony, podejrzany, świadkowie, pokrzywdzony),
  • analiza możliwości działań Prokuratora w sprawach wypadków drogowych,
  • wypadek drogowy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • analiza skutków prawnych jazdy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
  • śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w wypadku drogowym.
 • Opinie prawne w sprawach z zakresu zarządzania ruchem na drogach:
  • Prawidłowość zatwierdzania organizacji ruchu,
  • Prawidłowość opiniowania organizacji ruchu,
  • Prawidłowość wprowadzania organizacji ruchu,
  • Prawidłowość działań organów zarządzających ruchem
  • Prawidłowość działań zarządców dróg publicznych,
  • Prawidłowość działań podmiotów zarządzających drogami wewnętrznymi.
 • Opinie prawne w sprawach zarządu drogą publiczną:
  • Prawidłowość wydawania decyzji lokalizacyjnych,
  • Prawidłowość wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
  • Awaryjne zajęcie pasa drogowego,
  • Decyzje sankcyjne z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych,
  • Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  • Odwołanie od kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  • Prawidłowość oznakowania drogowego, zastosowania sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Opinie prawne w sprawie inwestycji drogowych:
  • Opinie w sprawach prawidłowości wydawanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych,
  • Opinie w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Opinie w sprawie kolizji przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z planowaną inwestycją drogową,
  • Opinie w sprawach przebudowy dróg publicznych,
  • Opinie w sprawach budowy nowych dróg publicznych.
 • Opinie prawne w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego i procesu inwestycyjnego:
  • Ocena ryzyk inwestycyjnych,
  • Opinie dla deweloperów inwestycji komercyjnych,
  • Opinie dla deweloperów inwestycji mieszkaniowych,
  • Opinie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
  • Opinie dla osób fizycznych w sprawie zamierzonych przedsięwzięć budowlanych,
  • Opinie w sprawie skuteczności odwołań i skarg do sądów administracyjnych,
  • Opinie w sprawach konserwatorskich (gminna ewidencja zabytków, rejestry zabytków).
 • Opinie prawne w sprawach służebności drogi koniecznej:
  • Możliwość ustanowienia prawa służebności drogi koniecznej,
  • Możliwość zrealizowania inwestycji deweloperskiej w przypadku ustanowienia służebności drogi koniecznej,
  • Możliwość zrealizowania inwestycji komercyjnej w przypadku ustanowienia służebności drogi koniecznej,
  • Polubowne sposoby ustanowienia służebności drogi koniecznej,
  • Służebność drogi koniecznej w kontekście:
   • służebność przejścia,
   • służebność przejazdu,
   • prawa do przeprowadzenia urządzeń doprowadzających elektryczność, gaz oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
   • prawa do ingerencji w substancję drogi koniecznej i jej odtworzenia w przypadku przeprowadzenia w/w urządzeń.
  • Alternatywne sposoby zagwarantowania dostępu do drogi publicznej w przypadku braku możliwości ustanowienia na drodze sądowej lub w drodze umownej służebności drogi koniecznej.
  • Postępowania z pozwu o naruszenie posiadania i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości ze względu na brak ustanowionej służebności drogi koniecznej,

 

 

 

 

pytania i odpowiedzi

Pytanie:

W jaki sposób są sporządzane opinie przez Kancelarię Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicza?

Odpowiedź:

Opinie prawna stanowi swoisty materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku. W zależności od specyfiki i złożoności przedmiotu opinii może być ona mniej lub bardziej obszerna i kompleksowa, może w szczególności obejmować wiele dziedzin prawa, odnosić się do norm, orzecznictwa oraz doktryny i teorii prawa. Może także wykraczać „poza literę prawa” uwzględniając aktualną praktykę lokalnych organów administracji publicznej lub sądów (tempo procedowania, uwarunkowania lokalne, prawo miejscowe).

Opinie prawne sporządzane przez Kancelarię Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicza uwzględniają wszelkie aspekty rozpatrywanej sprawy i mają na celu:

 • wskazanie procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu przy uwzględnieniu dotychczasowej praktyki i doświadczenia w badanej materii,
 • przedstawienie kwalifikacji konkretnego stanu faktycznego w świetle ustaw, orzecznictwa polskiego i unijnego (UE), publikacji prawnych i naukowych,
 • przedstawienie analizy prawnych wszystkich dokumentów zgromadzonych w danej sprawie i przedstawionych przez danego klienta,
 • zinterpretowanie przepisów normatywnych wraz z wyciągnięciem oznaczonych wniosków mających wpływ na daną sprawą (ocena skutków prawnych wariantowych działań),
 • przedstawiać szczególny pogląd Kancelarii Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicza na konkretnie rozpatrywaną sprawę w celu pomocy w bardziej obiektywnym jej rozpoznaniu, z uwzględnieniem poglądów oraz argumentów podnoszonych przez organy administracji publicznej, sądy lub inne strony (uczestników) danego postępowania.

Kancelarię Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicza w sposób kompleksowy, rzetelny i szczegółowy rozpatruje wszelkie aspekty zleconej do sporządzenia opinii prawnej, co gwarantuje klientowi pełną satysfakcję oraz możliwość podjęcia słusznej decyzji z konkretnej sprawie.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz