• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Za co zarządca drogi może nałożyć karę pieniężną?

Powrót: Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Wiele osób i klientów zadaje pytanie:

Dlaczego dostałem karę pieniężną za umieszczenie reklamy? Dlaczego jestem karany za to że wykonywałem roboty drogowe 3 dni dłużej chociaż prace przedłużyły się nie z mojej winy? Dlaczego dostaję karę za ustawienie się na chodniku z truskawkami i jabłkami? Dlaczego nie mogę sprzedawać płodów rolnych z samochodu stojącego przy drodze?

Wszystkie te pytania sprowadzają się do ustalenia w jakich sytuacjach zarządca drogi publicznej może nałożyć karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedzi na to zagadnienie udziela art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych:

„Za zajęcie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c,

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c,

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6”.

Tym samym nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego może nastąpić:

 • w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (tzw. nielegalny handel na drodze publicznej), 
 • w przypadku przekroczenia terminu zajęcia pasa drogowego określonego w zezwoleniu (np. wykonawcy robót drogowych przedłużyło się wykonywanie prac na drodze),
 • w przypadku zajęcia większej powierzchni niż wynika to z umowy zawartej z zarządcą drogi publicznej (np. przekroczenie obszaru przewidzianego na zajęcie pasa drogowego).

Najczęstsze przypadki wszczynania przez zarządców dróg publicznych postępowań o zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia to:

 • samowolnie wykonywane roboty drogowe „na dziko” (np. budowa zjazdu indywidualnego lub publicznego na dziko…, a potem „jakoś to będzie”),
 • przedłużenie czasu wykonywania robót drogowych,
 • przekroczenie powierzchni przeznaczonej na wykonywanie robót drogowych,
 • spontanicznie organizowane imprezy, happeningi i eventy w pasie drogi publicznej (chodniki, deptaki, place) bez zgody zarządcy drogi publicznej,
 • samowolnie ustawione stoisko handlowe,
 • samowolnie ustawiony sezonowy ogródek gastronomiczny,
 • samowolnie umieszczona reklama w pasie drogi publicznej reklamująca lub wskazująca drogę dojazdową do obiektu przedsiębiorcy,
 • samodzielnie umieszczony billboard w pasie drogi publicznej,
 • samowolne umieszczenie kiosku handlowego lub przekroczenie okresu umieszczenia kiosku handlowego wynikającego z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • samowolne umieszczenie pawilonu handlowego lub przekroczenie okresu umieszczenia pawilonu handlowego wynikającego z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Oczywiście przypadków nakładania kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia może być więcej. Wyżej wymienione przypadki nakładania kary pieniężnej są przykładowe.

Każde postępowanie prowadzone przez zarządców dróg w przedmiotowym zakresie się różni od siebie. Każda sytuacja jest inna i niejednokrotnie samo wszczęcie postępowania jest determinowane tym, czy zarządca drogi jest w stanie udowodnić bezsprzecznie fakt zajęcia pasa drogowego przez określony podmiot.

Jeśli wobec Ciebie lub wobec Twojego przedsiębiorstwa zarządca drogi publicznej wszczął takie postępowanie pamiętaj o następujących krokach:

 1. nigdy nie stawiaj się na wezwanie zarządcy drogi publicznej celem złożenia wyjaśnień i zapoznania się z aktami sprawy bez konsultacji z radcą prawnym specjalizującym się w drogownictwie – zarządcy dróg stosują różne „triki”, próbują zastraszyć wielkimi karami i podtykają gotowe do podpisania „protokoły” w których na przykład ktoś się wprost lub pośrednio „przyznaje” do zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia,
 2. jeżeli zarządca drogi publicznej wzywa Ciebie do osobistego stawiennictwa telefonicznie poproś o skierowanie wezwania drogą pisemną za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego Poczta Polska,
 3. nie koresponduj z zarządcą drogi publicznej lub pracownikiem zarządcy drogi publicznej drogą e-mailową w sprawie istniejącego/domniemanego naruszenia pasa drogowego i wysokości kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – podawane przez Ciebie informacje mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji należy przeanalizować dokładnie stan faktyczny, w tym przebieg granicy pasa drogi publicznej oraz kategorię drogi publicznej mającą wpływ na wymiar ewentualnie nałożonej kary pieniężnej.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz