• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Zarządca drogi nałożył na mnie karę pieniężną. Czy mogę się odwołać?

Powrót: Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Zdecydowana większość przypadków z którymi mamy do czynienia to sytuacje, gdzie kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego zostaje nałożona na osobę fizyczną lub osobę prawną.

Osoba taka z reguły przychodzi z już doręczoną decyzją nakładającą karę pieniężną. Pada kluczowe pytanie: Czy mogę się odwoływać od takiej decyzji? Jakie są szanse na „anulowanie” decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia? Czy mogę iść do sądu przeciwko zarządcy drogi? Czy mogę wziąć prawnika do napisania odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia?

Zacznijmy od początku.

Procedura odwoławcza istnieje i wygląda w następujący sposób:

  1. Zarządca drogi publicznej wydaje decyzję nakładającą karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
  2. Od decyzji tej w terminie 14 dni przysługuje prawo do złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1) lub złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie odwoławczym (2). W przypadku dróg kategorii drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej odwołanie przysługuje do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1). Natomiast w przypadku drogi krajowej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany ponownie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (2).
  3. Jeśli rozstrzygnięcie organu odwoławczego będzie niekorzystne przysługuje skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego względem siedziby Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku rozstrzygnięcia organu odwoławczego jakim jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, skarga jest składana zawsze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  4. Jeśli rozstrzygnięcie sądu będzie znowu niekorzystne, przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Szanse na uchylenie nałożonej kary pieniężnej są bardzo różne – wszystko zależy od stanu faktycznego i od tego czy „ukarany” nie popełnił kardynalnych błędów na etapie postępowania przed zarządcą drogi publicznej. Zasadniczo w swojej praktyce dotychczas nie miałem ani jednego przypadku którego nie udało mi się zdecydowanie wygrać lub przynajmniej znacząco obniżyć wymiar kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Na przykład bardzo często zarządcy dróg w swoich protokołach nie wykazują „kontroli pasa drogowego” każdego dnia, co automatycznie daje szanse na wykazanie iż kara pieniężna nie jest należna za każdy dzień. Czasami zarządcy dróg wszczynają postępowanie wobec niewłaściwego podmiotu, albo w niewłaściwy sposób ustalają wymiar kary. Zarządy dróg bardzo często przejawiając fiskalizm zachłannie wykazują większy obszar zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia aniżeli miał on miejsce w rzeczywistości.

Sytuacje w których kara pieniężna zostaje w całości utrzymana zdarza się w sytuacjach, gdzie pełnomocnik nie ma wiedzy w zakresie drogownictwa i „wewnętrznych procedur” zarządców dróg. Niedoświadczony prawnik formułuje podstawowe odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego… i na tym jego rola się kończy. Brakuje jednak wykazania aspektów związanych ze związkiem przyczynowo-skutkowym pomiędzy zajęciem pasa drogowego a liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, statusem działek ewidencyjnych, geodezyjnym pomiarem granic działek ewidencyjnych, tolerancją przez zarządców dróg innych analogicznych zajęć pasa drogowego bez zezwolenia, prawidłowości prowadzenia kartoteki obiektu zajmującego pas drogowy bez zezwolenia w aktach sprawy czy też znaczenia książki drogi w procedurze nakładania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

W dziale „Prawo w praktyce” opisane są różne przypadki, gdzie czasami trzeba aż dojść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego żeby definitywnie wygrać sprawę i „pokonać” zarządcę drogi publicznej.

Odwołanie lub skargę do sądu można sporządzić samemu. Jednak oczywistym jest zalecenie dotyczące skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się szeroko rozumianym drogownictwem. O ile odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego można sporządzić samemu, o tyle skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego obarczona jest wieloma wymogami formalnymi. Zawsze odradzam swoim klientom w tych postępowaniach o zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia działania „na własną rękę” przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Błędy popełnione na tym etapie pokutują na etapie sprawy sądowej, gdzie tak naprawdę w sądzie administracyjnym nie można wnosić wielu nowych dowodów w sprawie lub są ograniczone możliwości zmiany linii obrony własnych racji.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz