• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Prawo i postępowanie cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne

 • Sporządzanie pisma procesowych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Reprezentacja klientów przed sądem w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Sporządzanie pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • Sporządzanie pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę,
 • Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie dowodu,
 • Sporządzanie wniosków o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • Sporządzanie wniosków o ustawienie służebności przesyłu,
 • Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną i uzyskiwaniem odszkodowań na rzecz Klientów,
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Chcę złożyć pozew o wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi nieregulującemu wobec mojej firmy/mojej osoby należności. W jaki sposób powinienem sporządzić przedmiotowy nakaz zapłaty? Czy powinien być to pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Która forma jest korzystniejsza?

Odpowiedź:

Zdecydowanie sugerowaną formą działania jest wystąpienie z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeśli żądana kwota nie przekracza 10.000,00 złotych sprawa dodatkowo będzie rozpatrywana w trybie uproszczonym.

Jedną z podstawowych zalet postępowania nakazowego jest kwestia kosztów. Zgodnie z art.19 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się jedynie czwartą część opłaty. Powoduje to niższe opłaty po stronie powoda.

Co ważne postępowanie nakazowe jest rozpatrywane jedynie na pisemny wniosek powoda, o czym stanowi art. 4841 ust. 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dzięki wystąpieniu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Powód oszczędza koszty (obniżenie opłaty). Co więcej, Pozwany – w przypadku chęci złożenia zarzutów do wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – będzie zmuszony wnieść ¾ wymaganej opłaty sądowej.

Bardzo istotny dla powoda może być także fakt, iż nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonywalny bez konieczności nadania klauzuli wykonalności.

W takiej sytuacji po wydaniu nakazu zapłaty dłużnik może wszcząć postępowanie zabezpieczające, wskazując jednocześnie sposób zabezpieczenia roszczenia. W przypadku roszczeń pieniężnych może być to automatyczne zajęcia konta bankowego. Pozwala to w szybki sposób dokonać czynności za pośrednictwem 

wybranego Komornika Sądowego, które mogą zabezpieczyć powoda przed niebezpieczeństwem utrudniania przed dłużnika egzekucji roszczeń.

Ponadto zgodnie z art. 492 ust. 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Wiąże się to z treścią nakazu, w którym sąd orzeka, iż pozwany ma zapłacić roszczenie w terminie 2 tygodni lub też w tym terminie wnieść zarzuty od nakazu.

W praktyce oznacza to, że po upływie dwóch tygodni od doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty, nakaz staje się prawomocny i na jego podstawie można prowadzić egzekucję.

Wniesienie w terminie zarzutów od takiego nakazu zapłaty nie powoduje, że nakaz traci walor natychmiastowej wykonalności. Pozwany może jednak złożyć do sądu wniosek o zawieszenie wykonalności

Kancelaria Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicz świadczy kompleksową pomoc i usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i reprezentacji przed sądami cywilnymi podmiotów, przedsiębiorców i osób fizycznych w sprawach dochodzenia należności finansowych od podmiotów nieregulujących ich w przepisanym terminie.