• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Prawo nieruchomości

 • Obsługa obiektów handlowych,
 • Obsługa obiektów przemysłowych,
 • Obsługa obiektów usługowych,
 • Obsługa obiektów biurowych,
 • Obsługa obiektów zabytkowych pod ochroną konserwatora zabytków,
 • Postępowania konserwatorskie wyrażające zgodę na przebudową i rozbudowę obiektu,
 • Sporządzanie, konsultacja i negocjacje treści umów najmu,
 • Sporządzanie, konsultacja i negocjacje treści umów dzierżawy,
 • Sporządzania, konsultacja i negocjacje treści umów kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • Analiza prawna nieruchomości (due dilligence),
 • Ocena ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości,
 • Wzory pisma, umów i porozumień w sprawach zarządzania obiektami handlowymi, przemysłowymi, usługowymi, biurowymi i zabytkowymi.

pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Jestem właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w mieście na prawach powiatu. Mój obiekt został wpisany go gminnej ewidencji zabytków. Dowiedziałem się o tej okoliczności z wykazu obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków przez Prezydenta Miasta. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy istnieje możliwość wykreślenia mojego obiektu z gminnej ewidencji zabytków? Czy gminna ewidencja zabytków jest tym samym co rejestr zabytków? Jakie skutki niesie dla właściciela obiektu wpis do ewidencji zabytków?

 

Odpowiedź:

Obowiązujące przepisy nie precyzują podstaw wpisu do ewidencji. Nie stwierdza się nawet wyraźnie, że dany obiekt musi spełniać ustawową definicję zabytku, aby podlegać wpisowi. Jakkolwiek stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest obecnie  takie, że wymóg ten musi być spełniony, aby można było dokonać wpisu. Niemniej nie jest to respektowane. Wiele miast zajmuje stanowisko odmienne, wpisując nieruchomości do ewidencji „po uważaniu".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 3 lipca 2013 roku uznał, że wpis nieruchomości do ewidencji – który zbliżony jest w skutkach do wpisu do rejestru zabytków – podlega kontroli sądowej, w tym także z punktu widzenia spełnienia przez obiekt ustawowej definicji zabytku.

Powołany wyżej wyrok jest istotny, bo po pierwsze przesądza, że wpisy do ewidencji podlegają kontroli sądowej (choć nie są decyzjami administracyjnymi), a po drugiej że materialno-prawną podstawą wpisu powinno być spełnianie przez dany obiekt definicji zabytku.

Tym samym właściciel nieruchomości wpisanej do ewidencji zyskuje możliwość prawną zmierzającą do wykreślenia swojego obiektu z ewidencji zabytków. W szczególności kiedy wpis został dokonany „po uważaniu” bez jakichkolwiek racjonalnych podstaw.