• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Prawo w praktyce – Przypadek nr 2.

Powrót do listy przypadków

2. Radar ręczny: Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym – zawieszenie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

Sygnatury spraw w toku: 

  • SROW 256/18 (Komenda Powiatowa Policji w Lęborku), 
  • O.GD-Z-2.408.31.2019.pk (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad),
  • II W 429/18 (Sąd Rejonowy w Lęborku II Wydział Karny), 
  • WK.5430.13.Z.2018.WC (Starosta Żywiecki).

Okres trwania sprawy: kwiecień 2018 – lipiec 2019

Efekt działań kancelarii: uratowanie prawa jazdy przed zatrzymaniem.

***

Pan Czesław B. zawodowo zajmuje się wykańczaniem wnętrz – domy jednorodzinne, mieszkania, biura. 54 lata. Prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Żywcu. Lubi „szybką jazdę” i często robi wyjazdy nad Morze Bałtyckie żeby „pośmigać” na skuterze wodnym. Robi to przez cały rok.

Podczas jednego z takich wypadów nad Morze Bałtyckie na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Lębork przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 56 km/h (przy dopuszczalnej prędkości 50 km/h). W trakcie rozmów z Policjantami otrzymał informację iż jego prawo jazdy zostają zatrzymane na 3 miesiące o czym Starosta poinformuje go stosowną decyzją administracyjną. Jednocześnie Policjanci poinformowali, iż skierują sprawę do sądu o ukaranie gdyż Pan Czesław B. nie chciał przyjąć mandatu karnego.

Ustaliliśmy następujący schemat postępowania.

Od otrzymanego sądowego wyroku nakazowego złożyliśmy sprzeciw do Sądu Rejonowego w Lęborku II Wydział Karny.

Jednocześnie od razu ustaliliśmy sygnaturę sprawy w Starostwie Powiatowym w Żywcu w sprawie o zatrzymanie prawa jazdy. Po ustaleniu sygnatury  WK.5430.13.Z.2018.WC niezwłocznie złożyliśmy wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatrzymania prawo jazdy Pan Czesławowi B. do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd (zagadnienie wstępne).

Wniosek ten opierał się na regulacji art. 97 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Zgodnie z regulacją art. 97 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie „gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd”. Wskazuję jednocześnie, iż zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, doktryną i piśmiennictwem zawieszenie takiego postępowania ma charakter obligatoryjny.

Organ nie może odmówić zawieszenia postępowania, jeśli w danej sprawie powstały wątpliwości, które mogą mieć wpływ na wydane rozstrzygnięcie administracyjne.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych w latach 2017 – 2019 w województwie Śląskim w przypadku powstałych istotnych wątpliwości, co do stanu faktycznego wykroczenia drogowego organ nie może dokonywać beznamiętnie zatrzymania prawa jazdy w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 81a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego „Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony”. 

Okoliczność tę podkreśla prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (II SA/Gl 806/17) z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie, w której Prezydent Miasta Tychy (wykonujący zadania Starosty) zatrzymał prawa jazdy i nie zawiesił postępowania w tym przedmiocie ze względu na istotne wątpliwości co do prawidłowości nałożenia mandatu karnego oraz wątpliwości co do przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h.

Naruszenie [przez Prezydenta Miasta Tychy wykonującego zadania Starosty] art. 81a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z okolicznością faktyczną w postaci zaewidencjonowania rzekomego przekroczenia prędkości na 102 km/h i tolerancją błędu urządzenia pomiarowego, który wynosi 2 km/h, co oznacza iż możliwym jest, że skarżący nie przekroczył prędkości o więcej niż 50km/h – w związku z czym organ nie rozstrzygnął wszelkich wątpliwości na korzyść strony”. (wyrok WSA w Gliwicach o sygn. II SA/Gl 806/17).

Wskazałem, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie pod sygnaturą SROW 256/18 przed organami Komendy Powiatowej Policji WRD w Lęborku oraz przed Sądem Rejonowym w Lęborku II W 429/18.

Jednocześnie wskazałem na możliwe hipotetyczne nieprawidłowości dotyczące legalności oznakowania drogowego (znaki D – 42/43), dotyczące legalizacji urządzenia pomiarowego oraz prawidłowości rozwiązań z zakresu organizacji uchu drogowego.

Co zrobił Starosta Powiatu Żywieckiego?

W dniu 16 kwietnia 2018 roku wydał Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

Co to oznaczało dla mojego klienta?

  1. Po pierwsze, możliwość dalszej jazdy pojazdem bez ograniczeń. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów nie zostało zatrzymane – zatrzymany został tylko „fizycznie” dokument prawa jazdy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu.
  2. Po drugie, możliwość dalszej jazdy była możliwa do czasu zakończenia sprawy sądowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Co zaleciłem?

Jeździć można, ale grozi jedynie mandat za brak posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. W związku z zawieszeniem postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy, dokument prawa jazdy mógł być teoretycznie odebrany przez Pana Czesława B. z siedziby Starostwa. Jednakże doradziłem mu aby tego nie robił przez najbliższe 3 miesiące. Dlaczego? Po to aby upłynął ten okres 3 miesięcy „zatrzymania” w międzyczasie. Dzięki temu nawet jeśli przegrałby sprawę w Sądzie Karny w Lęborku, to nie będzie podstawy prawnej do ponownego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące.

Tak też zrobiliśmy. 

Wynik sprawy w Sądzie Rejonowym w Lęborku II Wydział Karny oraz dokumenty pozyskane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku nie miały już żadnego znaczenia dla dalszego przebiegu sprawy. Minęły 3 miesiące (podczas których notabene całkowicie legalnie Pan Czesław B. jeździł pojazdem), następnie Pan Czesław B. odebrał prawo jazdy, a Starosta Żywiecki wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ze względu na fakt tego, iż sąd karny przez 3 miesiące nie rozpoznał sprawy, a prawo jazdy de facto pozostały w dyspozycji organu przez 3 miesiące.

Czy tę metodę można stosować nadal? Czy można wnioskować o „zawieszenie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy” do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd?

Niestety nie, sytuacja uległa zmianie z dniem 01 lipca 2019 roku. W tym dniu zapadła uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego pod sygnaturą I OPS 3/18.

Stwierdzono w niej:

„1. Podstawę wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 541 z późn. zm.) może stanowić wyłącznie informacja o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

2. Prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności wykroczeniowej kierującego pojazdem za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)”.

Kluczowy jest pkt 2 wyżej wymienionej uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01 lipca 2019 roku. Eliminuje on możliwość zawieszania postępowań w sprawie zatrzymania prawa jazdy w przypadku ujawnienia przez Policjanta czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Jaki wniosek?

Po zmianie stanu prawnego wywołanego wyżej wymienioną uchwałą I OPS 3/18 od 01 lipca 2019 roku nie ma środka weryfikacji zasadności podjętej przez Policjanta decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i przekazaniu Staroście. Nie wchodząc w polemikę prawną czy takie rozwiązanie jest zasadne czy też nie, prawa kierowców po 01 lipca 2019 roku zostały mocno ograniczone.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz