• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Prawo w praktyce – Przypadek nr 30.

Powrót do listy przypadków

30. Samowolne poszerzenie istniejącego zjazdu – „hodowanie” kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 

Sygnatury spraw w toku:  

  • Decyzja nakładająca karę pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia drogi wojewódzkiej nr 807 z dnia 23 lipca 2021 roku o sygnaturze 34Z/RD-9/2021 (RD-9.482.123.2021.4.JW) Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
  • Decyzja zmieniająca decyzję nakładająca karę pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia drogi wojewódzkiej nr 807 z dnia 12 sierpnia 2021 roku o sygnaturze 38Z/RD-9/2021 (RD-9.482.123.2021.5.JW) Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

Okres trwania sprawy: grudzień 2020 – sierpień 2021 

Efekt działań kancelarii: zmiana decyzji nakładającej karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia z kwoty 17.800,20 złotych do kwoty 1.722,60 złotych (obniżenie wymiaru kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia o kwotę 16.077,60 złotych). 

W czerwcu 2021 roku zgłosił się do Nas przedsiębiorca prowadzący myjnię samochodową w miejscowości Żelechów (powiat Garwoliński, woj. Mazowieckie) przy drodze wojewódzkiej nr 807. Do przedmiotowej myjni samochodowej był zorganizowany zjazd publiczny (w obecnym stanie prawnym po 21 września 2022 roku: zjazd zwykły) o szerokości 5,0 m. 

W grudniu 2020 roku przedsiębiorca poszerzył samodzielnie przedmiotowy zjazd o 3,0 m z jednej strony z wykorzystaniem tłucznia i kruszywa drogowego, chcąc zapewnić lepszą obsługę komunikacyjną myjni samochodowej dla pojazdów ciężkich i dostawczych. 

W dniu 22 grudnia 2020 roku pracownicy Obwodu Drogowego nr II w Maciejowicach Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dokonywali rutynowej kontroli pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 807. W notatce służbowej z dnia 22 grudnia 2020 roku stwierdzili, iż doszło do niezgłoszonego poszerzenia zjazdu publicznego o 3,0 m z jednej strony z wykorzystaniem tłucznia i kruszywa drogowego, w  konsekwencji czego doszło do zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia na łącznej powierzchni 17,40 m2. 

Następnie od 22 grudnia 2020 roku do dnia 07 czerwca 2021 roku nic się nie działo. 

Nie bez przyczyny – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie „hodował” administracyjną karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Jest to częsta – acz iście haniebna – praktyka zarządców dróg publicznych. 

W dniu 07 czerwca 2021 roku nagle przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia na niego administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. W zawiadomieniu z 02 czerwca 2021 roku (doręczonym w dniu 07 czerwca 2021 roku) wskazano, iż zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia trwa od 22 grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku. W wyniku otrzymanego zawiadomienia, ów przedsiębiorca od razu usunął naniesienia z kruszywa drogowego i przywrócił pas drogowy do stanu pierwotnego. Poinformował o tym zarządcę drogi publicznej stosownym pismem z dnia 25 czerwca 2021 roku. 

Pomimo tego, w dniu 23 lipca 2021 roku Mazowiecki  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wydał decyzję nakładająca karę pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia drogi wojewódzkiej nr 807 o sygnaturze 34Z/RD-9/2021 (RD-9.482.123.2021.4.JW). Wymierzył w niej karę pieniężną w wysokości 17.800,20 złotych, wskazując jednocześnie przy tym iż zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia trwało od 22 grudnia 2020 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku. 

Przedsiębiorca uznał iż doszło na jego osobie do „hodowania” administracyjnej kary pieniężnej, gdyż w okresie od 22 grudnia 2020 roku do dnia 07 czerwca 2021 roku nic nie wiedział on o jakimkolwiek toczącym się wobec niego postępowaniu o zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. 

Uznaliśmy po przeprowadzeniu narady o konieczności złożenia odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia drogi wojewódzkiej nr 807 o sygnaturze 34Z/RD-9/2021 (RD-9.482.123.2021.4.JW). 

W sporządzonym odwołaniu adresowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie podnieśliśmy następujące argumenty: 

  • zgodnie regulacjami art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych i orzecznictwem sądowoadministracyjnym niedopuszczalne jest nakładanie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia z okresu sprzed daty wszczęcia postępowania w przedmiotowym zakresie, co miało miejsce w przedmiotowym przypadku (strona postępowania nie miała możliwości jakiejkolwiek reakcji w okresie od 22 grudnia 2020 roku do dnia 07 czerwca 2021 roku), 
  • prawidłowo decyzja nakładająca karę pieniężną winna obejmować okres od daty wszczęcia postępowania o zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia tj. od dnia 07 czerwca 2021 roku (doręczenie zawiadomienia z dnia 02 czerwca 2021 roku) do dnia 25 czerwca 2021 roku w rezultacie czego wysokość kary pieniężnej powinna mieć wymiar 1.722,60 złotych (17,40 m2 x 0,55 zł/m2 x 18 dni x 10),  
  • zarządca drogi naruszył przepisany ustawą o drogach publicznych tryb obligujący najpierw do wydania decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego (art. 36 ustawy o drogach publicznych), a następnie wszczęcia postępowania o zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych 
  • organ nie przeprowadził pomiaru „rzekomo” zajętego pasa drogowego bez zezwolenia z zastosowaniem certyfikowanego urządzenia pomiarowego (np. certyfikowanego koła pomiarowego, urządzenie laserowe, pomiar przy udziale uprawnionego geodety, miara metrowa), a powierzchnia „rzekomego” zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia została zaczerpnięta wprost z „bazgrołu” na notatce służbowej z dnia 22 grudnia 2020 roku, gdzie odręcznie wpisano „17,40 m2. 

W wyniku złożonego odwołania zarządca drogi publicznej zdecydował się na zastosowanie trybu art. 132 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przepis ten stanowi: 
„Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję”. 

Tak też się stało w przedmiotowej sprawie, gdzie Mazowiecki  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie przekazał naszego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, tylko sam z siebie zmienił wydaną decyzję. Ujmując sprawę w kontekście legalistycznym, przekazanie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wydłużyłoby jedynie postępowanie, a nadto przekazanie takiej decyzji z „hodowaniem” administracyjnej kary pieniężnej było rażącym naruszeniem prawa noszącym znamiona celowego wymuszania kar pieniężnych na obywatelach.  

W rezultacie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wydał decyzję zmieniającą decyzję nakładająca karę pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia drogi wojewódzkiej nr 807 z dnia 12 sierpnia 2021 roku o sygnaturze 38Z/RD-9/2021 (RD-9.482.123.2021.5.JW). Zmiana polegała na tym, iż zmniejszył wymiar kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego o kwotę 16.077,60 złotych. Nałożył jedynie karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego za okres od 07 czerwca 2021 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku w wyniku czego kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia wyniosła jedynie 1.722,60 złotych. 

Wskazaliśmy przedsiębiorcy, iż wydaną zmienioną decyzję z dnia 12 sierpnia 2021 roku o sygnaturze 38Z/RD-9/2021 (RD-9.482.123.2021.5.JW) można dalej skarżyć, a finalnie uzyskać całkowite umorzenie postępowania w sprawie. Jednak zważywszy na fakt tego, iż koszty sporządzania kolejnych odwołań i obsługi prawnej byłyby ekwiwalentne z wymiarem zmniejszonej kary pieniężnej, ów przedsiębiorca zdecydował o uiszczeniu należności do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie i zakończeniu sprawy, której finał okazał się dla niego sukcesem. 

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz