• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Kto jest uczestnikiem sprawy o drogę konieczną?

Powrót: Służebność drogi koniecznej (droga konieczna)

Niestety, ale tak. Będziesz na sprawie sądowej widywał się ze swoimi sąsiadami.

Niekoniecznie muszą być to Twoi sąsiedzi – mogą to być równie dobrze właściciele sąsiednich nieruchomości, z którymi nigdy nie miałeś możliwości się spotkać.

Uczestnictwo właścicieli sąsiednich nieruchomości jest nieuniknione i w sprawach o służebność drogi koniecznej muszę oni mieć status „Uczestników”.

Kto jest strona postępowania w sądzie o ustanowienie służebności drogi koniecznej?

  1. Wnioskodawca.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, która nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna będąca właścicielem nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej lub posiadającej dostęp ale „nieodpowiedni”. 

Na wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia wniosku do sądu (rodzaj pozwu) o ustanowienie służebności drogi koniecznej i formalne wszczęcie postępowania. Wnioskodawca musi wskazać – z założenia na wstępie – wszystkich potencjalnych Uczestników postępowania, czyli właścicieli sąsiednich nieruchomości. Wnioskodawca musi także opłacić wniosek (wnieść opłatę sądową) oraz zaproponować przewidywany przebieg postulowanej służebności drogi koniecznej. Musi także określić czy służebność drogi koniecznej ma dotyczyć tylko prawa przechodu, prawa przejazdu czy też także obejmować prawo do przeprowadzenia urządzeń doprowadzających do nieruchomości wodę, gaz, energię elektryczną i media.

Wnioskodawca może także skorzystać z pomocy profesjonalnego geodety, który zaproponuje (wytyczy na mapie zasadniczej) projektowany przebieg służebności drogi koniecznej. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy geodety przed wszczęciem sprawy o służebność drogi koniecznej?

Geodeta może wskazać na ewentualne przeszkody związane z ustanowieniem przebiegu służebności drogi koniecznej (przewężenia, błędy w granicach działek ewidencyjnych, elementy infrastruktury eliminujące możliwość poprowadzenia drogi koniecznej). W sprawach prowadzonych w Kancelarii Radcy Prawnego dr Jonatana Hasiewicza dajemy od razu możliwość skonsultowania sprawy z geodetą oraz ustalenia projektowanego przebiegu służebności drogi koniecznej w taki sposób aby na etapie drogi sądowej uniknąć w jak największej mierze możliwych perturbacji natury prawno-technicznej.

  1. Uczestnicy postępowania.

Uczestnikami  postępowania są wszystkie osoby, po działkach których ma przebiegać projektowana służebność drogi koniecznej. Uczestnik co do zasady jest niezadowolony z faktu wszczęcia postępowania przez Wnioskodawcę.

Tego kto będzie Uczestnikiem postępowania wskazuje Wnioskodawca (lub pełnomocnik Wnioskodawcy). Często Wnioskodawcy mocno zawężają krąg podmiotów mogących być Uczestnikami – ma to na celu ograniczenie liczby uczestników i przyspieszenie procedowania sprawy w sądzie. Jednakże Sąd ma także prawo – samodzielnie wzywając do tego Wnioskodawcę – wskazać innych (dodatkowych) Uczestników postępowania jeśli po ich nieruchomościach teoretycznie mogłaby również przebiegać służebność drogi koniecznej.

Czy Uczestnik pozostaje bezbronny i jest zdany na łaskę bądź niełaskę sądu w ustaleniu przebiegu służebności drogi koniecznej?

Niekoniecznie. Uczestnik takiego postępowania może być także reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego). Uczestnik może wskazać na inne alternatywne sposoby dostępu do drogi publicznej w stosunku do nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej.

Uczestnik postępowania będzie mógł także aktywnie uczestniczyć w trakcie całego postępowania sądowego. Może odnosić się do opinii sporządzanych przez biegłych sądowych. Może także kwestionować prawidłowość ustaleń biegłych sądowych oraz wskazywać na realną utratę wartości swojej nieruchomości na wskutek ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Umiejętne wykazanie spadku wartości nieruchomości Uczestnika ma istotne znaczenie zważywszy na konieczność wyceny ustanawianej służebności drogi koniecznej (odpłatność za ustanowienie służebności drogi koniecznej).

Niekiedy także uczestnicy chwytają się – notabene w pełni legalnych i dopuszczalnych – działań polegających na obstrukcji i wydłużania czasu trwania postępowania sądowego zmierzającego do ustanowienia służebności drogi koniecznej. Wydłużanie przebiegu sprawy ma jednak mniejsze znaczenie w przypadku gdy Wnioskodawca uzyskał zabezpieczenie polegające na prawie przejazdu i przechodu do czasu zakończenia prawomocnego postępowania sądowego.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz