• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Jak długo trwa sprawa w sądzie karnym? Jak długo po wypadku drogowym będę musiał chodzić do sądu karnego?

Powrót: Wypadki drogowe

Jest to pytanie które nurtuje sprawców wypadków drogowych oraz osoby pokrzywdzone w wypadkach drogowych. Dla sprawcy wypadku drogowego (tj. osoby oskarżonej) najlepiej byłoby aby sprawa ciągnęła się jak najdłużej…, natomiast dla osób pokrzywdzonych aby sprawa zakończyła się szybko i sprawnie co otworzy drogę do wypłaty odszkodowania lub uzyskania świadczeń pieniężno-rentowych.

Odpowiedzi jednoznacznej nie jestem w stanie podać.

Nie warto także odnosić się do statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż każda sprawa z zakresu ruchu drogowego żyje własnym życiem, a specyfika jednej sprawy może się znacząco różnić od innej.

Czas sprawy związanej z wypadkiem drogowym, w którym doszło do obrażeń powyżej 7 dni u uczestników wypadku drogowego/śmierci uczestników wypadku drogowego można podzielić na następujące etapy:

Etap sprawy Przykładowe czynności Czas trwania
Wypadek drogowy Interwencja Policji, zabezpieczenie dowodów, stworzenie dokumentacji Dzień wypadku
Postępowanie przygotowawcze

(Policja pod nadzorem Prokuratora lub bezpośrednio Prokuratura)

Przesłuchanie podejrzanego, pokrzywdzonych, świadków Zlecenie sporządzenia opinii biegłemu z zakresu ruchu drogowego, zlecenie opinii biegłemu lekarzowi-traumatologowi Rozpatrywanie wniosków

(np. wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego)

1 – 4 miesiące
Postępowanie sądowe 

(sąd karny pierwszej instancji)

– otwarcie przewodu sądowego,

– zgłaszanie wniosków dowodowych,

– zajmowanie stanowisk w sprawie dowodów,

– przesłuchania świadków,

– przesłuchania Policjantów,

– opinie biegłych,

– wyjaśnienia ustne biegłych,

– pisma i stanowiska Stron,

– mowa końcowa,

– pisemne usystymatyzowanie mowy końcowej.

0,5 – 3 lat
Postępowanie sądowe 

(sąd karny drugiej instancji)

– apelacja,

– odpowiedź na apelacje,

– rozprawa,

– możliwe dodatkowe wnioski dowodowe.

Sąd drugiej instancji może zwrócić sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji w określonym zakresie. Może także oddalić apelację i utrzymać w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.

1 – 1,5 roku
Postępowanie kasacyjne

(Sąd Najwyższy)

– skarga kasacyjna,

– przedsąd (przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania),

– odpowiedź na skargę kasacyjną.

1,5 roku

Dla sprawcy lub uczestnika wypadku drogowego kluczowe jest postepowanie przed sądem pierwszej instancji. Jak widać trwa ono od 0,5 roku do nawet 3 lat. 

Skąd wynika taka rozbieżność czasu trwania sprawy?

Wszystko zależy od trzech kwestii: 

  1. miejsca wypadku drogowego determinującego sąd rozpoznający sprawę,
  2. tempa pracy administracyjnej sądu, który będzie rozpatrywał daną sprawę,
  3. tempa pracy biegłych sądowych z zakresu ruchu drogowego oraz z zakresu traumatologii (i ew. innych specjalności).

W dużych ośrodkach miejskich (głównie miasta wojewódzkie) długość trwania sprawy karnej znacząco się wydłuża. Jest to wynikiem dużego natężenia ruchu drogowego w miastach, a tym samym generowaniem większej ilości wypadków drogowych. Sądy stają się wtedy obłożone dużą ilością spraw, przez co spada ich tempo pracy i zdolność do ekonomicznego prowadzenia postępowania karnego. W dużych ośrodkach miejskich biegli sądowi mają też dużą liczbę zlecanych opinii przez poszczególnych sędziów, co wydłuża realizację ich prac. Za notoryczne wręcz należy uznać przypadki w których sąd karny wyznacza termin kolejnej rozprawy za 3 miesiące i jednocześnie zakreśla biegłemu sądowemu termin 2 miesięcy na przygotowanie opinii, po czym okazuje się że za 3 miesiące nie ma sporządzonej opinii biegłego, a termin ulega dalszemu odroczeniu. Degrengolada. Biegli uzasadniają to brakiem możliwości terminowego sporządzenia tak dużej ilości opinii w tak krótkich odstępach czasu. Stąd też w dużych ośrodkach miejskich sprawy trwają przed sądem pierwszej instancji do 3 lat, przy czym poszczególne rozprawy odbywają się w odstępach co 2 – 4 miesiące.

Z kolei w małych ośrodkach miejskich (miasta do 80.000 mieszkańców) sądy pierwszej instancji (sądy karne) działają bardzo sprawnie. Mała ilość spraw powoduje szybkie tempo procedowania aktu oskarżenia wystosowanego przez Prokuraturę w sprawie o przestępstwo w ruchu drogowym. Jedynym „spowalniaczem” sprawy jest praca biegłych, gdzie niejednokrotnie małe sądy rejonowe muszą występować o opinię biegłego pracującego przy większym sądzie okręgowym. W małych ośrodkach miejskich sprawy trwają przed sądem pierwszej instancji do 1 roku, przy czym poszczególne rozprawy odbywają się w odstępach co 1 – 2 miesiące.

Czy zawsze musi zostać złożona apelacja?

Nie, apelacja nie zawsze musi zostać złożona przez strony postępowania zakończonego przed sądem pierwszej instancji.

Jednak w praktyce przynajmniej jeden z uczestników procesu karnego – Obrońca oskarżonego, pełnomocnik Pokrzywdzonego, Prokuratura – wywodzą apelację od całości lub części wyroku. Postępowanie przed sądem drugiej instancji może trwać od 1 – 1,5 roku.

Stronom przysługuje także prawo złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego po zakończeniu postępowania przed sądem drugiej instancji. Z tego narzędzia korzysta się jednakowoż rzadko. Złożenie sprawy do Sądu Najwyższego musi być poparte solidnymi argumentami oraz znajdować swoje źródło w istniejącym rozbieżnym orzecznictwie karnym z zakresu wypadków w ruchu drogowym. Złożenie sprawy do Sądu Najwyższego nie wstrzymuje także wykonania prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz