• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Jestem pokrzywdzony w wypadku – co mogę zrobić?

Powrót: Wypadki drogowe

Może się zdarzyć sytuacja w której jesteś osobą pokrzywdzoną w wypadku drogowym. Wiąże się to czasami z uszczerbkiem na zdrowiu, trwałą niezdolnością do pracy lub rozstrojem zdrowia fizycznego/psychicznego. Niejednokrotnie po wypadku ofiary doświadczają długotrwałej traumy lub zmagają się z koniecznością prowadzenia wieloletniej rehabilitacji.

Co możesz zrobić jako pokrzywdzony w wypadku drogowym? Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu? Czy jest o co walczyć i czy trzeba wynająć profesjonalnego pełnomocnika?

 Z reguły po danym zdarzeniu drogowym Policja określa, kto jest pokrzywdzonym, a kto sprawcą wypadku drogowego. Niekoniecznie zawsze osoba najbardziej poturbowana jest automatycznie pokrzywdzonym. Czasami sprawca wypadku drogowego może mieć o wiele cięższe obrażenia aniżeli uczestnik ruchu drogowego pokrzywdzony.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Karnego „pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”. W przypadku wypadków drogowych jest to ten, który pomimo przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ucierpiał na wskutek zachowania sprawcy wypadku drogowego.

Zgodnie z art. 53 Kodeksu Postępowania Karnego „w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego”.

UWAGA, i tu bardzo ważna sprawa! Z reguły w sprawach dotyczących wypadków drogowych Prokuratura (oskarżyciel publiczny) w sposób zdawkowy traktuje takie sprawy. Prokurator z reguły nie stawia się na wyznaczane rozprawy sądowe. Pomimo wystosowywanych przez sądy zawiadomień o terminach rozpraw wokandą, Prokuratorzy mając „ważniejsze sprawy” unikają angażowania się w sprawy wypadków drogowych stanowiących z reguły przestępstwa w ruchu drogowym o charakterze nieumyślnym.

Sytuacja taka zawsze działa na niekorzyść Pokrzywdzonego. 

Należy pamiętać, iż wyższy wymiar kary dla sprawcy wypadku drogowego, wyszukanie więcej okoliczności obciążających sprawcę wypadku drogowego oraz przedkładania stosownych wniosków dowodowych zwiększa szanse na wyższe odszkodowanie dla Pokrzywdzonego.

Stąd też niezwykle istotne jest skorzystanie przez Pokrzywdzonego z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego), który odpowiednio będzie go reprezentował w sprawie przed sądem karnym. 

Dobra umiejętność wyartykułowania powstałych  obrażeń (uszkodzeń) takich jak:

  • ciężkie kalectwo po wypadku drogowym,
  • ciężka choroba nieuleczalna po wypadku drogowym,
  • choroba realnie zagrażająca życiu, 
  • trwała trauma powypadkowa,
  • znaczna niezdolność do pracy po wypadku drogowym,
  • trwała niezdolność do pracy w zawodzie po wypadku drogowym,
  • trwałe i istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała po wypadku drogowym

ma kluczowe znaczenia dla przebiegu sprawy sądowej w sądzie karnym, a w następstwie ma wpływ na wysokości wypłaconego odszkodowania, renty lub świadczenia przez ubezpieczyciela sprawcy.

Nie zalecam nigdy swoim klientom czekać bezwiednie na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie karnym, lecz wskazane jest aktywne uczestnictwo w takim procesie w roli oskarżyciela posiłkowego (pełnomocnik pokrzywdzonego). W ograniczonym wariancie należy przynajmniej śledzić przebieg procesu w sądzie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a wtedy gdy zajdzie taka konieczność  podjąć stosowną interwencję.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz